• Slider

  Najděte klíč k řešení svých právních problémů

  Advokátní kancelář Praha

 • Slider

  Najděte klíč k řešení svých právních problémů

  Advokátní kancelář Praha

kdo jsme?

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Jsme mladá, rozvíjející se advokátní kancelář, která při výkonu advokacie prosazuje kvalitu, odbornost, pečlivost a osobní přístup.

Nabízíme komplexní právní servis zahrnující zejména právní poradenství, sepsání smluvní dokumentace, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a orgány veřejné správy nebo zajištění úschovy finančních prostředků.


Kontakt
Pokud máte zájem o naše právní služby, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese/telefonním čísle. Navštívit nás můžete v sídle advokátní kanceláře v Praze nebo na pobočce ve Svitavách.
ČÍM SE ZABÝVÁME

NAŠE SLUŽBY

Provozujeme generální praxi, nabízíme právní pomoc ve všech níže uvedených právních odvětvích. Naší specializací je pak právo nemovitostí, kdy poskytujeme právní služby zájemcům o prodej/koupi nemovitostí, pronajímatelům a nájemcům ve sporech spojených s užíváním nemovitostí, vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodli darovat svoji nemovitost či manželům při vypořádání společných nemovitých věcí.

Naše advokátní kancelář účtuje za poskytování právních služeb buď smluvní odměnu, jejíž výše se odvíjí od náročnosti případu a která obvykle činí částku 1.500,- Kč/ hodina, nebo odměnu vypočtenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

KONZULTACE


Potřebujete poradit? Zavolejte či napište a domluvte si schůzku. Naši pracovníci jsou připravení navrhnout nejefektivnější řešení vašeho problému.
PRÁVO NEMOVITOSTÍ


 • příprava kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajištění úschovy kupní ceny, ověření podpisů
 • příprava smlouvy o převodu družstevního podílu
 • příprava darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů
 • příprava dohody spoluvlastníků o správě společné věci
 • kontrola a úprava smluv připravených druhou stranou nebo realitní kancelářÍ
 • příprava nájemní smlouvy , pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce
 • řešení sporů s problematickým nájemcem, vyklizení nemovitosti, vymáhání dlužného nájemného
 • právní servis pro společenství vlastníků jednotek • OBČANSKÉ PRÁVO


 • zajištění nejefektivnějšího způsobu vymožení pohledávky – příprava uznání dluhu, příprava žaloby/návrhu na vydání platebního rozkazu a exekučního návrhu
 • příprava smluvní dokumentace
 • připomínkování smluv
 • zastupování před soudy a v rozhodčím řízení
 • zastupování ve spotřebitelských sporech
 • zastupování v dědickém řízení
 • RODINNÉ PRÁVO


 • příprava kompletní rozvodové dokumentace včetně návrhu na rozvod manželství, návrhu dohody o úprávě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a dohody o vypřádání společného jmění manželů
 • zastupování při tzv. sporném rozvodu
 • zastupování při svěření dítěte do péče jednoho z rodičů
 • určení/popření otcovství
 • vymáhání výživného pro nezletilé dítě
 • vymáhání výživného na manžela/manželku
 • Určení styku rodiče s dítětem


 • OBCHODNÍ PRÁVO


 • příprava kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smluvní dokumentace s obchodními partnery
 • připomínkování smluv uzavíraných s podnikateli či spotřebiteli
 • vymáhání pohledávek vzniklých z podnikatelské činnosti
 • zastupování před soudy a orgány veřejné správy
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny zakladatelských dokumentů, orgánů obchodních společností a družstev
 • změny v osobách společníků, převody podílů v obchodních společnostech a družstvech
 • změny v osobách akcionářů, převody akcií
 • organizování valných hromad
 • zastupování ve věci zápisu skutečností do obchodního rejstříku
 • zvýšení, snížení základního kapitálu
 • zrušení a likvidace obchodních společností
 • PRACOVNÍ PRÁVO


 • sepsání dokumentů spojených se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru
 • konzultace týkající se platnosti/neplatnosti výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitého zrušení pracovního poměru
 • zastupování ve sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zejména pokud jde o škodu způsobenou v rámci pracovního poměru


 • OSTATNÍ SLUŽBY


 • Advokátní úschova
 • Činění prohlášení o pravosti podpisů

 • Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.
  co o nás říkají klienti

  Osvědčení

  kdo jsme

  PROČ PRÁVĚ MY?

  Potřebujete pomoci s právními problémy v rodině či v práci? Zavolejte nám nebo zanechte vzkaz. V nejkratší možné době Vás zkontaktujeme, případně domluvíme osobní schůzku, v rámci které zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

  Chcete mít řádně právně ošetřený budoucí prodej/koupi nemovitosti, půjčku nebo výpověď z pracovního poměru, a být tak do budoucna maximálně chráněni před případnými problémy? Připravíme Vám smluvní dokumentaci na míru, která bude odpovídat Vašim potřebám.

  Chcete vymoci pohledávku vůči jiné osobě nebo jste naopak byli nedůvodně zažalováni někým jiným? Vyvineme maximální úsilí k tomu, abychom před soudem efektivně prosadili Vaše právo a aby nikdo nedůvodně nezasahoval do Vašeho práva.

  s kým mluvíte

  O MNĚ

  Na koho směřujete své dotazy? S kým si domlouváte schůzku? Kdo Vám pomáhá?

  Mgr. Pavlína Fochlerová zakončila magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2010.

  Následně působila na pozici advokátní koncipientky postupně v advokátních kancelářích:

 • Brož & Partner
 • Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
 • Peychlová, Jonáková & Partners

 • Mgr. Pavlína Fochlerová v roce 2013 složila úspěšně advokátní zkoušku a od 1.1.2014 působí jako samostatný advokát.